Wykonujemy 5 rodzajów audytów środowiskowych

Podczas prowadzenia audytu środowiskowy identyfikujemy obowiązki środowiskowe firmy, oceniamy stopień przestrzegania prawa z zakresu ochrony środowiska, wskazujemy konkretne działania korygujące/naprawcze.

Audyt obejmuje w szczególności przepisy następujących ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych do nich:

 • ustawy o odpadach,
 • ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy Prawo wodne,
 • ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Gospodarowanie odpadami

Od 3 075,00 zł brutto (z 23% VAT)

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Audyt „gospodarka odpadami” kierowany jest do przedsiębiorców, którzy: wytwarzają, transportują, zbierają lub magazynują odpady.

Zarezerwuj online
 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO
 2. Decyzja administracyjna w zakresie wytwarzania odpadów
 3. Decyzja administracyjna w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów
 4. Transport odpadów
 5. Ewidencja odpadów
 6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów
 7. Przekazywanie posiadanych odpadów uprawnionym odbiorcom
 8. Przekazywanie wybranych odpadów osobom fizycznym
 9. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 10. System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów2 Oddziaływanie na stan czystości atmosfery
Zarezerwuj online

Oddziaływanie na stan czystości atmosfery

Od 3 075,00 zł brutto (z 23% VAT)

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony powietrza. Audyt „oddziaływanie na stan czystości atmosfery” kierowany jest do przedsiębiorców, którzy w wyniku swojej pracy oddziaływają na powietrze i muszą otrzymać decyzję admiracyjną albo składać sprawozdania i raporty.

Zarezerwuj online
 1. Decyzja administracyjna w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
 2. Zgłoszenie instalacji niewymagającej posiadania pozwolenia emisyjnego
 3. Emisja lotnych związków organicznych ze źródeł zorganizowanych i niezorganizowanych
 4. Emisja zanieczyszczeń ze spalania surowców energetycznych
 5. Emisja zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów, maszyn wolnobieżnych i urządzeń
 6. Emisja zanieczyszczeń z przeładunku paliw silnikowych i oleju napędowego
 7. Uwolnienie awaryjne czynników chłodniczych
 8. Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska
 9. Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
 10. Bilans lotnych związków organicznych (LZO)
 11. Rejestracja urządzeń i systemów chłodniczych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO)
 12. Sprawozdanie o SZWO i FGC (BDS)
 13. Kontrole szczelności urządzeń zawierających czynniki chłodnicze
 14. Oznaczanie (etykietowanie) urządzeń zawierających czynniki chłodnicze
 15. Sprawozdanie PRTR
 16. Pomiary środowiskowe oraz przedkładanie wyników
Zarezerwuj online

Oddziaływanie na środowisko wodno–gruntowe

Od 3 075,00 zł brutto (z 23% VAT)

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących prawa wodnego. Audyt „oddziaływanie na środowisko wodno–gruntowe” kierowany jest do przedsiębiorców, którzy potrzebują otrzymania różnorodnych decyzji admiracyjnych związanych z korzystaniem zasoby naturalnego – wody.

Zarezerwuj online
 1. Decyzja administracyjna w zakresie wprowadzania ścieków do środowiska naturalnego
 2. Decyzja administracyjna w zakresie wprowadzania ścieków do kanalizacji podmiotu trzeciego
 3. Decyzja administracyjna w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych
 4. Decyzja administracyjna w zakresie poboru wody na potrzeby działalności gospodarczej
 5. Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska
 6. Pomiary środowiskowe oraz przedkładanie wyników
 7. Czynności konserwacyjne instalacji i urządzeń wodnych (zeszyty eksploatacji)
Zarezerwuj online

Wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek krajowy

Od 3 075,00 zł brutto (z 23% VAT)

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących wprowadzania produktów w opakowaniach. Audyt kierowany jest do przedsiębiorców, którzy wprowadzają opakowania i w związku z tym muszą uzyskać wpis do BDO, prowadzać ewidencji, składać roczne sprawozdanie oraz prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

Zarezerwuj online
 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO
 2. Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych opakowań monomateriałowych
 3. Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych opakowań wielomateriałowych
 4. Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych opakowań ze środkami niebezpiecznymi
 5. Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych opakowań ze środkami ochrony roślin
 6. Ewidencja opakowań wprowadzanych wraz z produktami na rynek krajowy
 7. Publiczne kampanie edukacyjne w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
 8. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych opakowaniach
 9. Roczne sprawozdanie o pustych opakowaniach sprowadzanych z zagranicy
 10. Roczne sprawozdanie o opakowaniach wysyłanych za granicę
 11. Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 12. Oznakowanie opakowań wprowadzanych na rynek krajowy
 13. Odbiór odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin
 14. Odbiór odpadów opakowaniowych w jednostce handlu detalicznego (powyżej 2000 m2)
 15. System zasad należytej staranności dotyczący drewna i produktów z drewna (EUTR)
 16. Opłata recyklingowa dotycząca toreb na zakupy z tworzywa sztucznego
 17. Przekazywanie wytwarzanych odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu
 18. Realizacja obowiązków prawnych w pozostałych krajach Unii Europejskiej
Zarezerwuj online

Wprowadzanie niektórych produktów na rynek krajowy

Od 3 075,00 zł brutto (z 23% VAT)

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących wprowadzania na rynek baterii, akumulatorów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, olejów i preparatów smarowych oraz opon.

Zarezerwuj online
 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO
 2. Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 3. Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych baterii i akumulatorów
 4. Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych olejów i preparatów smarowych
 5. Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych opon
 6. Ewidencja produktów wprowadzanych na rynek krajowy
 7. Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 8. Informacja dołączana do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych
 9. Informacja o systemie zbierania zużytych baterii i akumulatorów
 10. Oznakowanie niektórych wprowadzanych produktów
Zarezerwuj online